Yararlı Bilgiler

Bu bölümde farklı konularda yardımcı hukuki bilgiler paylaşılmaktadır.

avukat semiha aslanEn iyi boşanma avukatı Semiha ASLAN'dır diyerek veya benim diyerek karşınıza çıkan ben veya bir başkasına itimat etmenizi beklememekle birlikte, böyle bir iddianın da doğru olmadığını düşünmekteyim.Sonuçta kimse ben kötüyüm demez ama "en iyi boşanma avukatı benim" diyen birçok kişiye rastlamaktayız.En iyi sadece bir tane olacağından, o kişiye denk gelmeniz de çok ihtimal dahili değildir.

Bununla birlikte avukatlar aynı eğitimi aldıkları için teorik olarak aynı bilgiye sahiptirler ancak, takip ettikleri davaya gösterdikleri özen ve pratikleri burada belirleyici olacaktır.

En iyi boşanma avukatı arayan bir çok kişiye rastlamaktayız. İnsanların bu konuda en iyisini araması da doğal bir davranıştır. Çünkü; boşanma davaları kolay gibi görünse de en zor davalardan biridir. Çoğu zaman yaşananlar, kapalı kapılar ardında yaşandığından belgelendirmek, ortaya delil koymak çok zor olabilmektedir.

Bu nedenle çok iyi bir hazırlık gerektirmektedir. Neticesinde kötü yönetilen bir dava sonucunda kayıp maddi ve manevi çok büyük olabilmektedir. Çocuğundan uzak kalmak, maddi manevi tazminat nafakanın azlığı veya çokluğu tarafların hak kaybına ve üzülmelerine sebep olmaktadır.

 

Daha fazla yardım almak için şimdi bize ulaşın!

 ☏ 0555 724 03 52            ☏ 0216 606 0352

 

Tapu tahsis belgesi, imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş yapılarla gecekondulara 2981 sayılı yasa gereğince bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla verilen kullanma izni ve hak sahipliğini gösteren belgedir.

Yani mevzuata aykırı bir inşaatınız varsa, gerekli yükümlülükleri yerine getirdiğinizde tapu tahsis belgesi alabilirsiniz.

Bu yükümlülükler ile ilgili detaylı bilgi almak için  bana  0216 606 03 50 NOLU HATTAN ULAŞABİLİRSİNİZ...

2022 YILI AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 675,00 TL
Takip eden her saat için 405,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 1.405,00 TL
Takip eden her saat için 695,00 TL
3. Yazılı danışma için 1.405,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 1.030,00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 1.350,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 4.100,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 2.065,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 1.030,00 TL
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 1.700,00 TL
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 7.615,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 3.400,00 TL
5. Uluslar arası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise 13.875,00 TL
b) Duruşmalı ise 24.000,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
6. İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12'sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar avukatlık ücretine hükmedilir. 925,00 TL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde 2.840,00 TL
2. Anonim şirketlerde 4.255,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 4.255,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise 1.140,00 TL
b) Duruşmalı ise 1.405,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 1.875,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 4.255,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise 2.840,00 TL
b) Duruşmalı ise 3.675,00 TL
5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 2.550,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 900,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 1.050,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 1.700,00 TL
4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

1.550,00 TL

5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

1.550,00 TL

6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.175,00 TL
7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.100,00 TL
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.550,00 TL
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 7.375,00 TL
10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.250,00 TL
11.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

5.100,00 TL
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.250,00 TL
13. Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, 2.840,00 TL
14. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 2.550,00 TL
b) Duruşmalı ise 3.890,00 TL
15. Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
a) Bir duruşması olan işler için 2.550,00 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 5.100,00 TL
16. Sayıştay'da görülen hesap yargıları için
a) Duruşmasız ise 4.500,00 TL
b) Duruşmalı ise 7.425.00 TL
17. Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar için 7.425,00 TL
18. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise 4.500,00 TL
b) Duruşmalı ise 7.425,00 TL
19. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 3.815,00 TL
20. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 4.500,00 TL
21. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 15.750,00 TL
b) Bireysel başvuru
Duruşmalı işlerde 7.425,00 TL
Duruşmasız işlerde 4.500,00 TL
c) Diğer dava ve işler 9.280,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 40.000,00 TL için 15,00%
2. Sonra gelen 50.000,00 TL için 13,00%
3. Sonra gelen 90.000,00 TL için 9,5%
4. Sonra gelen 250.000,00 TL için 7,00%
5. Sonra gelen 620.000,00 TL için 5,00%
6. Sonra gelen 775.000,00 TL için 3,50%
7. Sonra gelen 1.275.000,00 TL için 1,80%
8. 3.100.000,00 TL'dan yukarısı için 1,00%