Bad Request

istifa

 • İkale Sözleşmesi

  İKALE SÖZLEŞMESİ NEDİR?

  İşçinin istifası, işveren veya işçinin iş akdinin fesih etmesi dışında iş akdine ikale sözleşmesi ile de son verilebilir. İkale sözleşmesi İş Mevzuatında yoktur. Ancak yapılacak bu sözleşmenin borçlar Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. İşçinin aleyhine İkale sözleşmesi düzenlenemez.

  İş Hukuku açısından en önemli konulardan biri iş güvenliğidir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı maddelerinde, sözleşmenin feshi ve koşulları detaylı olarak düzenlenmiştir, fakat son dönemde uygulamada işçi ve işverenin aralarındaki iş ilişkisini karşılıklı irade beyanları ile sona erdirdikleri görülmektedir. İş sözleşmesini bu şekilde sona erdirme anlaşmasına ikale sözleşmesi” denilmektedir.:

  “Taraflardan birinin karşı tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı sonlandırılmasına dair sözleşme yapılmasını içeren bir açıklaması üzerine diğer tarafın da bunu kabulü ile bozma sözleşmesi yani ikale kurulmuş olur. İşçi ve işveren iradeleri fesih konusunda birleşmesi, bir taraf feshi niteliğinde değildir. Bu sebeple, ikale sözleşmesi akdetmeye yönelik icap, fesih olarak değerlendirilip, feshe tahvil edilemez.”

  İşçinin kendisine ihbar ve kıdem tazminatı ödemesi şartıyla istifa etmek istediğini işverene iletmesi de Yargıtay tarafından, şartlı istifa olarak değil işçinin ikale sözleşmesi yapmaya yönelik icabı olarak değerlendirileceğini belirtmiştir. (Yargıtay 9. HD E.2008/34079, K.2008/26691)

  İşveren karşısında zayıf ve güçsüz olan işçinin, ikale sözleşmesi yoluyla haklarından ve alacaklarından mahrum kalması hukukun temel ilkelerine de ters düşmektedir. İşçinin korunması amacıyla, ikale sözleşmesinin geçerliliği için bir takım ölçütlerin getirilmesi bu açıdan son derece önemlidir.

  İKALE SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

  İkale sözleşmesi tarafların anlaşarak , hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi amacıyla yapılan bir sözleşmedir. İş mevzuatında bu sözleşme düzenlenmemekle beraber, sözleşme serbestisi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Fakat ikale sözleşmelerinin tamamen sözleşme serbestisi kapsamında değerlendirilerek sadece tarafların iradesine bırakılması durumunda, iş kanunda düzenlenen iş güvencesi hükümlerinin işveren tarafından göz ardı edilmesi ihtimali nedeniyle sakıncalı olabilmektedir. Yargıtay konu üzerinde titizlikle durmakta ve genel esaslar dışında ikale sözleşmesinin geçerli sayılabilmesi için makul yarar ölçütünü esas almakta ve her somut olayın kendine has özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini çeşitli kararlarında belirtmektedir.

  İkale sözleşmesinin hukuki geçerliliği için öngörülen şartlar, Yargıtay’ın yerleşik kararlarından yola çıkılarak şu şekilde sıralanabilir:

  1) İkale sözleşmesi, kanun tarafından düzenlenmemiştir fakat Borçlar Kanunu’ndaki sözleşmenin geçerlilik şartlarına dair genel hükümlere tabidir.

  2) Borçlar Kanunu 30-39.maddeleri arasında düzenlenmiş irade bozuklukları halleri ikale sözleşmeleri yönünden de uygulanabilir.

  3) İkale sözleşmesinin şekli, yapılması, kapsam ve geçerliliği Borçlar Kanunu hükümlerine göre saptanacaktır. Buna karşılık, ikale sözleşmesi İş Hukukunu da yakından ilgilendirdiği için ikale sözleşmesinin yorumunda İş Hukukundaki işçi yararına yorum ilkesi göz önünde bulundurulacaktır. (Yargıtay 22. H.D. E 2012/282 K. 2012/13883).

  4) İkale sözleşmesinin geçerliliği değerlendirilirken, Yargıtay tarafından getirilmiş en önemli ölçüt ise makul yarar ölçütüdür. Makul yarar ölçütü, ikale sözleşmesi yapma konusunda teklifin işçi veya işverenden hangisinden geldiği ile somut olayın özellikleri dikkate alınarak incelenmelidir.
  Makul yarar ölçütünde, işçinin ikale sözleşmesi nedeniyle işverenin bazı yasal yükümlülüklerinden doğan ödemelerden mahrum kalıp kalmadığına bakılır. Ayrıca ikale teklifi , işverenden gelmişse kanuni tazminatlara ilaveten işçiye ek bir menfaatin sağlanmış olması, makul yararın bulunduğuna delil teşkil etmesi açısından önem taşır. (Yargıtay 22. H.D. E.2014/402 K.201471341).

  5) İkale sözleşmenin işçi lehine değerlendirilmesi gerekmektedir. İkale sözleşmesi yoluyla hizmet sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesinden yoksun kalır ve kural olarak ihbar ve kıdem tazminatına da hak kazanamadığı gibi 4447 sayılı Kanun kapsamında işsizlik sigortasından da yararlanamaz. Bu durum, işverenin işçisini koruma ve dürüst davranma yükümlülüğüne ters bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, ikale sözleşmesinin geçerliliği noktasında işçi lehine değerlendirme yapılmalı, taraflar ihbar ve kıdem tazminatı ile birlikte iş güvencesi tazminatı, hatta boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklardan bazılarını ya da tamamını ikale sözleşmesi dâhilinde kararlaştırmalıdır şeklinde Yargıtay kararları mevcuttur. (Yargıtay 22. H.D. E 2012/282 K. 2012/13883).

  Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?
  Daha fazla yardım almak için şimdi bize ulaşın!
  ☏ 0555 724 03 52 ☏ 0216 606 03 50 ⛯ Harita
 • İŞTEN AYRILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 5 NOKTA

  İşten Ayrılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  istifa

  İşten ayrılmak istediğiniz zaman haklarınızı tam olarak alabilmek için dikkatli davranmanız gerekmektedir . Aksi halde üzücü derecede hak kayıplarınız olabilir. Ücret, fazla mesai, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı varsa sizin haklarınızdır ve alacaklarınızı alanında uzman bir avukata hesaplattırmanız size yarar sağlayacaktır.

  İşten ayrılırken dikkat edilmesi gerekenler sıralanacak olursa;

   

   

   

   

 • İstifa Dilekçesi

  İstifa dilekçesi işten ayrılma esnasında doldurulan bir belgedir ancak, bir çok kez bu dilekçe çalışan olarak sizi geri dönüşü olmayan hak kayıplarına uğratabilir.

  ÖZET
  İstifa dilekçesi şirketten alacak bir hakkınız yok ise, şirket kaynaklı bir çıkış yapmıyorsanız yani tamamen keyfi bir işten ayrılma yapıyorsanız doldurulabilir, aksi halde istifa dilekçesi doldurulmamalıdır. Size bir baskı yapıldı ise, haklarınız geri çekildi ise (maaşınızın düşürülmesi, çalışma saatlerinin arttırılması, ikramiyelerinizin kaldırılmasıi gibi) istifa dilekçesi doldurmanız sizi ciddi hak kayıplarına uğratabilir. Tamamen sizden kaynaklı bir işten ayrılma söz konusu değil ise mutlaka bir iş hukuku avukatına danışarak işten ayrılın,yaşayacağınız hak kayıplarını geri kazanmak mümkün olamayabilir.

  Doğru istifa ile ilgili Avukat Semiha ASLAN'a   0555 724 03 52 veya 0216 606 03 50'den danışabilirsiniz.

  ŞAYET İŞÇİLER  ÇALIŞMAKTA BULUNDUĞU İŞTEN AYRILMAK İSTİYORLARSA İSTİFA ETMEMELERİ NOTER VASITASI İLE HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ DERHAL FESİH HAKLARINI KULLANMALARI DAHA DOĞRU OLUR.

  Ancak işçilik haklarını almadan istifa eden işçiler “  işverene istifa dilekçesi verdim hiçbir hakkım yok” diye düşünmemelidirler. Haklarını alamayan  işçilerin yasal yollara başvurarak haklarını aramaları gerekmektedir.

  Zira İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı hususunda işçi kendi rızasıyla işten ayrılması sonucu işçinin işverenden herhangi bir hak iddia edememesi kuraldır. Bu sebeple; işçinin işten ayrılmasında istifa ile kendi rızası ile mi ayrılıp ayrılmadığı konusu net olmalıdır. Oysa uygulamada ise işçi kesimi bu konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmayıp her işi bırakmayı istifa olarak değerlendirmektedir.

  Uygulamada işveren, işçi üzerinde büyük bir baskı kurmakta ve işçinin maaşında veya çalışma koşullarında değişiklik yapmaktadır. Örneğin;

   İkramiyelerin kaldırılması, maaşının geç verilmesi, ücretsiz izne çıkarılması, iş konumunun değiştirilmesi, yol, yemek ve yakacak yardımı gibi sosyal haklarının kaldırılması şeklinde  değişikliğe gitmesi gibi durumlarda İŞİN İŞÇİ TARAFINDAN BIRAKILMASI İSTİFA DEĞİLDİR. Bu durumda işçi işten ayrılması halini haklı veya geçerli nedene dayanması durumunda bunun istifa ile ayrılma olmadığını bilmesi gerekir.

  Bu durumda işçiler İhbar tazminatı dışında mesai alacağı ücretsiz izin alacağı gibi ve buna benzer haklarını  dava edebilecekleri gibi kıdem tazminatı alacağı için de mahkemeye başvurabilirler,

  Bu hususta Yargıtay ‘ın  istifa dilekçelerini bir bütün olarak değerlendirip denetimini hata, hile, tehdit ile sınırlandırmadığı, istifa dilekçesi ile birlikte olayın arka planını da irdelediği görülmektedir.

  ANCAK İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ İLE İSTİFA EDİLMESİ  KIDEM TAZMİNATI DAVASINDA İSPAT KÜLFETİ AÇISINDAN  ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.

   Zira işçinin kusurlu olduğunu İşverenin İspat etmesi gerekmektedir. Oysa istifa nedeniyle İşten ayrılması durumunda haklılığı İSPAT KÜLFETİ işçiye geçer.

  Bu nedenle aşağıda  belirtilen hususları işçinin ispat etmesi gerekir.

  1- İSTİFA DİLEKÇESİNİN BASKIYLA ALINMASI VEYA ŞARTA BAĞLANMASI

  2- BEYAZA VEYA BOŞ KAĞIDA İMZA ALINMASI

  3-İSTİFA DİLEKÇESİNİN ALINDIKTAN SONRAKİ BİR TARİHTE İŞLEME KONULMASI

  4- İSTİFA DİLEKÇESİNDE ÇELİŞKİ

  5- İSTİFA DİLEKÇESİ VE İŞÇİNİN DAYANDIĞI GERÇEK SEBEBİN ARAŞTIRILMASI

  6- ŞARTA BAĞLI İSTİFA DİLEKÇELERİ


   

  İstifa dilekçesi doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili yine de istifa dilekçesi doldurmak isterseniz bir makale kaleme aldım. İlgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz: http://www.semihaaslan.av.tr/is-hukuku/istifa-dilekcesi-doldurulurken-dikkat-edilmesi-gerekenler.html

   

  İstifa Dilekçesi Örneği

  İstifa dilekçesi örneklerine göz atmak isterseniz bu linkten bazı istifa dilekçe örneklerine ulaşabilirsiniz: https://www.semihaaslan.av.tr/is-hukuku/istifa-dilekcesi-ornek.html

   

  Aşağıda iş hukuku ile ilgili bazı içeriklere ulaşabilirsiniz.

 • İstifa Dilekçesi Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  İstifa dilekçesi doldurulurken dikkat edilmesi gereken noktaları bu makale altında toplamak istedim.

  Ne yazık ki basit olmasına rağmen bilinmediği için çok fazla hata yapılan istifa dilekçeleri telefasi mümkün olmayan hak kayıplarına yol açabiliyor.

  İstifa Dilekçesi

  Aşağıda sorunsuz bir istifa sürecinde yazabileceğiniz bir istifa dilekçesinde olabilecekler yazılı ancak, anlaşmazlık durumunda işten ayrılacak olursanız mutlaka bir avukata danışmanızı öneririm.

  Peki istifa dilekçenizi dolduruken dikkat etmeniz gerekenler neler;

   Basitçe istifa ettiğinizi, ettiğiniz tarihi, isminiz, soyisminiz ve imzanızı yazmak istifa dilekçesinin temelini oluşturur, biraz detaylandırırsakİ

  Öncelikle istifa dilekçenizi kime hitaben yazıyorsanız mutlaka resmi ünvanını yazın

  İstifa ettiğinizi, hangi tarihten sonra çalışmayacağınızı yazın. İhbar süresine uygun istifa etmek ihmar tazminatı maliyetine girmenizi önler.

  Dilerseniz neden istifa ettiğinizi yazabilirsiniz.

  İstifa sürecinizde mümkünse şirketinize yardımcı olabileceğinizi yazabilirsiniz. Yerinize gelecek kişiye işinizi öğretmek gibi.

  Referans mektubu talebiniz varsa istifa dilekçenize yazabilirsiniz.

  Nazik bir kapanış yapın, Saygılarımla, içten dileklerimle gibi.

  İsim, soyisim yazıp altına imzanızı atın.

   

   

   

  Konuyla ilgili benzer içeriklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 • İstifa Dilekçesi Örneği

  İstifa dilekçesi verilmesini bir çok halde kanuni olarak doğru bulmasak da, istifa dilekçesi örneği arayanlar için bir kaç örnek aşağıda listeledik.

  Çoğu kez istifa dilekçesi vermek çalışanda geri dönüşü olmayan hak kayıplarına neden olabiliyor. Bu konuyla ilgili istifa dilekçesi adında bir makale yazdım. Buradan ulaşabilirsiniz: http://www.semihaaslan.av.tr/is-hukuku/istifa-dilekcesi.html

   

  Hak Alacağınız Yoksa Aşağıdaki İstifa Dilekçesini Kullanabilirsiniz

  ………………………………LİMİTED ŞİRKETİ’NE        

  ../../…. tarihi itibariyle başlamış olduğum …… görevimden ../../…. itibariyle ayrılıyorum. İstifamın kabulünü ve gereğinin yapılmasını arz ederim.(ihbar süresi belirtilmelidir)

  Kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarımın tamamını aldım.

  Şirketinizde çalıştığım sürenin hem kariyerim, hem de kişisel ve profesyonel gelişimim açısından çok faydalı ve verimli olduğunu belirterek teşekkürlerimi iletiyorum. Çalıştığım süre içinde ben de şirkete olumlu katkılarda bulunmayı başardığımı umuyorum. Saygılarımla,

  Ad Soyad:

  İmza:

  Tarih  

  Hak Alacağınız Varsa Aşağıdaki İstifa Dilekçesini Kullanabilirsiniz ( Bu durumda istifa dilekçesi vermemenizi, avukata danışmanızı mutlaka öneriyoruz )

  ………………………………LİMİTED ŞİRKETİ’NE        

  ../../…. tarihi itibariyle başlamış olduğum …… görevimden ../../…. itibariyle ayrılıyorum. (İhbar süresi belirtilmelidir)

  Kıdem tazminatı ve işçilik alacaklarımı saklı tutuyorum .

  İstifamın kabulünü ve gereğinin yapılmasını arz ve talep  ederim.

  Saygılarımla,

  Ad Soyad:

  İmza:

  Tarih  

   

  Emeklilik Nedeniye İstifa Dilekçesi

  ………………………………LİMİTED ŞİRKETİ’NE        

  ../../…. tarihi itibariyle başlamış olduğum …… görevimden  emeklilik sürem dolduğu için ../../…. itibariyle ayrılıyorum. (ihbar süresi belirtilmelidir.)

  İstifamın kabulünü ve gereğinin yapılmasını arz ve talep  ederim.

  Saygılarımla,

  Ad Soyad:

  İmza:

  Tarih


   

Joomla Hata Ayıklama Konsolu

Oturum

Profil Bilgisi

Bellek Kullanımı

Veritabanı Sorguları