Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli boşanma, boşanma davalarının en zorudur ve karmaşık bir süreci ifade etmektedir.

Sizlere, en çok merak ettiğiniz konulara cevap bulabileceğiniz  bir makale hazırladım. Çekişmeli Boşanma Davasının Özel Nedenleri, Boşanma Dilekçesi yazarken nelere dikkat etmelisiniz? Boşanma davanızı nasıl açmalısınız ve hangi mahkemede açmalısınız? Boşanma Davanız reddedilirse hangi yolu izlemelisiniz? Tüm bunların cevabını bulabileceksiniz.

Çekişmeli boşanma davanız hakkında hukuki danışmanlık almak için beni 05557240352 nolu hattımdan arayabilirsiniz.

Zamanınız Kısıtlı Mı? İşte Sizin İçin Hızlı Bir Okuma Özeti
Çekişmeli Boşanma Davası tek taraflı hukuki gerekçeleri ile açılan dava türüdür.
Taraflardan herhangi birinin yerleşim adresindeki Aile Mahkemesinde dava açılmalıdır.

 Taraflar iddialarını tanık / delil ile ispatlamak zorundadır.

Boşanma davası ile nafaka, velayet, ziynet ve şahsi eşya, maddi ve manevi tazminat vs. talep edebilirsiniz.
Çekişmeli boşanma davaları yargı usulüne, takibine  ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak ortalama 5-6 celsede karara bağlanır.
Yargıtay süresi 1 yıl kadar sürebilmektedir.
Çekişmeli boşanma sürecinde tarafların uzlaşma beyanı ile anlaşmalı olarak da karara hükmedilebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli Boşanma, eşlerin anlaşmaya varamadığı yani anlaşmasız boşanma halidir.

Çekişmeli boşanma birçok anlaşmasızlık durumunda meydana gelebilir.

Örneğin; çocuk veya çocukların velayeti, nafaka ve tazminat, edinilmiş malların paylaşımı konusundaki anlaşamama durumlarınız çekişmeli boşanmaya sebebiyet verebilir.

Ayrıca 1 yılını doldurmayan evliliklerde çekişmeli boşanma söz konusu olmaktadır.

Çekişmeli boşanma davasını anlaşmalı boşanma olarak karar alınması mümkündür. Bunun için taraflar uzlaştıkları hususları görülmekte olan mahkemeye beyan etmelidir. Çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanmaya çevrilerek boşanmaya hükmedilmesi için tek koşul evlilik birlikteliğinin en az  bir yıl sürmesidir.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle veya başka bir nedenle ( anlaşmalı boşanma hariç) mahkemeye başvurulursa taraflar (çiftler) katılmadan  da avukat aracılığı ile boşanma gerçekleşebilir.

</strong

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASININ ÖZEL NEDENLERİ

Zina Sebebiyle boşanma:

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Şayet eş zina fiilini affetmişse bu fiile dayanarak da

Zina filini  Affeden tarafın zinaya dayanarak dava açma hakkı yoktur.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış:

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme:

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Terk:

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.  Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur.

Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Akıl hastalığı:

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Şiddetli Geçimsizlik ve Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması:

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, boşanmak isteyen taraflardan biri tarafından yetkili mahkemeye verilecek boşanma dilekçesi ve dilekçede ekinde bulunan delillerle birlikte açılır. Böylece boşanma süreci başlamış sayılmaktadır. Boşanma davalarında usul kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinden davanın boşanma avukatı tarafından açılıp takip edilmesinin büyük önem kazandığını belirtmek isterim.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi, boşanma sebebi, kişinin özel durumu, kişinin talepleri, delil durumları kişiye ve davaya özel olarak hazırlandığından her olaya ve her davaya uygun bir ''çekişmeli boşanma dilekçesi örneği'' hakkında bilgi vermek imkansızdır. 

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi, geçimsizlik nedenleri ve bununla ilgili deliller, çocuk sayısı, çocukların yaşı, velayet talebi, nafaka ve tazminat gibi taleplerin dilekçede belirtilmesi gerekir. Bu hususlar davanızın seyrini değiştireceği için  çok dikkatli, eksiksiz, hukuka uygun yazılması hak kaybına uğramamanız için  büyük önem arz etmektedir. 

Çekişmeli Boşanma Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası, eşlerden herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesinde,müstakil aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası süresi her olaya göre değişir. “Tek taraflı boşanma davaları ne kadar sürer” sorusunun tek bir cevabı yoktur. Bu konudaki en önemli husus davanın yasal süreleri kaçırılmadan, doğru hukuki bilgilerle titizlikle takip edilmesidir. Delil ve tanıkların bildirilmesi, bilirkişi incelemesi, mal rejimine ilişkin araştırmalar, keşif gibi süreçlerin doğru zamanda talep edilmesi dava süresinin kısalmasında büyük rol oynayacaktır.

Boşanma avukatı ile hukuka ve mevzuata uygun  takip edildiğinde çekişmeli boşanma davası en iyi ihtimalle 5-6 celsede tamamlanabilmektedir.

İstanbul'da her duruşma arası 3-4 ay aralıklarla verilmesine bağlı olarak 1,5 - 2 yıl sürebilmektedir.

Ancak, çekişmeli boşanma davasının hukuki süreci doğru şekilde takip edilmezse, dava 3 ila 4 yıl sürebilir.

*Yargıtay süreci ortalama 1 yıldır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hâkim Neler Sorar?

Çekişmeli boşanma davasında hâkim, taraflara iddia ve savunmalarında beyan ettikleri konular hakkında soru solabilir. Örneğin, davacı taraf aldatma nedeniyle dava açmış ve delil sunmamışsa, davacıdan delil beyanı sunması hakkında bilgi almak ve sunulan delilleri inceleyerek yine taraflara bu hususta sorular sorabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma Nasıl Olur?

Çekişmeli davada ilk duruşma, ön inceleme duruşması olmaktadır. Hâkim dosyayı incelemeye alır, dava konusunu belirler ve uzlaşma olup olmadığını taraflardan öğrendikten sonra "tahikat" aşamasına geçilmesi kararını verir. Bu yönde taraflar tanık ve delil sunmamışlarsa beyan etmeleri için yasal süre verir.  Taraflar iki hafta yasal süre içinde tanık beyanı ve delillerini sunması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur? 

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın Mahkemece reddedilmesine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. 

Fiili ayrılık nedenle boşanmaya karar verilebilmesi için bu reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren üç yıl içerisinde tarafların müşterek hayatı yeniden kuracak şekilde bir araya gelmemesi gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davaları İçin Avukat Zorunlu Mudur? 

Hayır, hiç bir dava için avukat tutmak zorunlu değildir.  Boşanma davalarında avukatın rolü, taraflara hukuki rehberlik sağlamak, haklarını savunmak ve adil bir çözüm bulmada yardımcı olmaktır. Bu nedenle gerek anlaşmalı gerekse çekişmeli boşanma davalarında hak kaybına sebep olmamak için   boşanma alanında ihtisas sahibi bir boşanma avukatı ile davanızı yürütmenizi öneririz.

Genel olarak vatandaşlar arasında boşanma davaları kolay davalar diye düşünülmektedir.
Boşanma davaları özellikle çekişmeli olduğunda dünyanın en zor davalarından biridir.
Çünkü çok fazla delil yoktur, çoğunlukla kapalı duvarlar arkasında kimsenin şahitliği olmadan, mahremiyet içeren bir hayat söz konusudur.

Bu nedenle somut gerçeklikleri gün yüzüne çıkarmak ve hakimin boşanma davasında lehinize karar vermesini sağlamak, detaylı bir inceleme sonucunda hazırlanacak olan boşanma dava dilekçesi hazırlamak ve yazılanları delillerle ispat etmekle mümkündür.

Boşanma Davalarında Avukatın Önemi: Hukuki Rehberlik ve Destek

Günümüzde, evlilik kurumundan ayrılma kararı almak, birçok çift için zorlayıcı bir süreç olabilir. Boşanma, duygusal ve hukuki olarak karmaşık bir durum olup, taraflar arasında anlaşmazlık yaşanabilir. Boşanma davalarında avukatın rolü, taraflara hukuki rehberlik sağlamak, haklarını savunmak ve adil bir çözüm bulmada yardımcı olmaktır. İşte boşanma davalarında avukatın önemine dair bazı anahtar noktalar:

Hukuki Bilgi ve Deneyim:

Boşanma davaları genellikle karmaşık hukuki süreçleri içerir. Mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konuların yanı sıra evlilik birliğinin sonlandırılmasıyla ilgili birçok yasal detay bulunmaktadır. Bir avukat, bu karmaşıklıkları anlamak ve müvekkilini en iyi şekilde savunmak için hukuki bilgi ve deneyime sahiptir.

Adil ve Hızlı Çözüm:

Avukatlar, boşanma davalarını adil ve hızlı bir şekilde çözme konusunda uzmanlaşmışlardır. Taraflar arasında anlaşmazlıkların uzun süre devam etmesi, sadece tarafları değil, aynı zamanda çocukları da olumsuz etkileyebilir. Avukatlar, müvekkillerinin çıkarlarını en iyi şekilde savunarak, mümkün olan en kısa sürede çözüm bulmaya çalışırlar.

Yasal Belgelerin Hazırlanması:

Boşanma süreci, çeşitli yasal belgelerin hazırlanmasını gerektirir. Bu belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi önemlidir. Bir avukat, tarafları gerekli belgeler konusunda yönlendirir ve bu belgeleri doğru bir şekilde hazırlayarak mahkemeye sunar.

Hukuki Hakların Savunulması:

Her iki tarafın da hukuki hakları olduğunu hatırlamak önemlidir. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunarak adil bir çözüm bulunmasına yardımcı olur. Mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda adil bir anlaşma yapılması, avukatın müvekkilini en iyi şekilde temsil etmesiyle mümkün olabilir.

Sonuç olarak, boşanma davalarında avukatın rolü, sadece hukuki bir danışman olarak kalmaz, aynı zamanda duygusal destek sağlayarak ve müvekkilinin haklarını savunarak sürecin daha sağlıklı ve adil bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunur. Avukatın uzmanlığı, boşanma davalarının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayarak tarafların hak kaybı yaşamadan sonuçlanmasını sağlamaktır.


semiha aslan

Yazar: Boşanma Avukatı Semiha ASLAN

2 Çocuk Annesi, İstanbul Barosuna Kayıtlı, Avukatlık Mesleğine Aşık, Boşanma Alanında İhtisas Sahibi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bağ-Kur avukatlığından emekliye ayrıldıktan sonra kendi Avukatlık ofisimde serbest avukatlık yaparak mesleğimi aşkla icra etmeye devam ediyorum. Herkesin çalışırken zevk aldığı bir iş yapması, en iyi verimi sağlamasına neden olur  kanısındayım. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanlığı CMK, Uygulama Merkezi ve Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi eğitimlere katıldım. Özellikle boşanma, velayet ve edinilmiş mal paylaşımı davaları alanında ihtisas sahibiyim. Bana boşanma ile iligli danışmak için dilediğiniz zaman 0555 724 03 52 nolu hattımdan ulaşabilirsiniz.

 Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?
Daha fazla yardım almak için şimdi bize ulaşın!

 ☏ 0555 724 03 52            ☏ 0216 606 0352