Boşanmada Mal Paylaşımı ve Şirketin Tasfiyesi

mal-paylasimi-.jpg

Boşanmada mal paylaşımı ile ilgili önemli bir konu da var olan bir şirketin paylaşılması yönündedir.

Mal rejimi ,eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde , mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Boşanmada Eşlerin Paylarının Hesaplanması:

Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları mal rejiminin sona ermesi(dava tarihi) anındaki durumlarına göre tespit edilir.

Davalının Kişisel Malı Olan Şirketin  Tasfiyesinde Usul:

Kişisel mallar tasfiyede davalıya aittir. Ancak kişisel malların gelirleri edinilmiş maldır. Boşanmada malların tasfiyesinde gelirin yarısı diğer eşe tazminat olarak ödenmelidir.

Dolayısıyla şirket sahibi davalı eşin şirket hisseleri kendisinde kalır. Ancak şirketin geliriyle alınan malların yarısı ile şirketten alınan kar payının yarısı davacı eşe tazminat olarak ödenir.

Bu konuyla ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2007/6042 Esas 2007 /8727 karar ve 24.05.2007 tarihli Yargıtay Kararı da  bu yöndedir.

Anılan Yargıtay Kararı yazımız ekinde sunulmuştur.

Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Şirketin Tasfiyesi İle İlgili Yargıtay Kararı

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2007/6042

Karar: 2007/8727

Karar Tarihi: 24.05.2007

ÖZET: Mahkemece Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile mal rejiminin sona erdiği tarihler arasında şirket tarafından davalıya payı dikkate alınarak bir temettü verilmiş ise bunun tespiti, kar payı veril*memiş ancak şirkete ayın olarak ilave yapılmış ise bunun da belirlenmesi, mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş malla*rın tasfiyede dikkate alınacağının gözetilmesi ve buna göre katılma alacağı hesaplanması yoluna gidilmesi gerekir. Dava konusu otomobilin de edinilmiş mallar yerine geçen değerlerden olup ol*madığı da araştırılmalıdır.

(4721 S. K. m. 219, 220, 221, 235, 236) (1086 S. K. m. 440, 441, 442) (5237 S. K. m. 52)

Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin 22.01.2007 gün ve 7011-111 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Sözü geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre davacının tüm, davalının aşağı*daki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme isteği yersizdir.

2- Toplanan delillerden; tarafların 11.04.1984'te evlendikleri, 26.02.2004 tari*hinde boşanma davasının açıldığı, tasfiyenin de istenildiği, boşanmanın 26.04.2005'te kesinleştiği, mal rejiminin 26.02.2004'te sona erdiği (MK. md. 225/2) davanın konusunu oluşturan şirketin 24.04.2000'de kurulduğu, dava konusu şirkete ve otomobile davacı tarafından maddi bir katkıda bulunulmadığı anlaşılmaktadır.

Şirket hissesi kocanın kişisel malıdır. Kişisel malın yerine geçen değerler de ki*şisel maldır. (MK. md. 220/2-4) Kişisel malın geliri ise aksine sözleşme yapılmadı*ğı sürece edinilmiş maldır. (MK. md. 219/4, 221/2)

Mahkemece yapılacak iş; 4721 Sayılı Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 ile mal rejiminin sona erdiği 26.02.2004 tarihleri arasında şirket tarafından davalıya payı dikkate alınarak bir temettü verilmiş ise bunun tesbiti, kar payı veril*memiş ancak şirkete ayın olarak ilave yapılmış ise bunun da belirlenmesi (MK. md. 221), mal rejiminin sona erdiği sırada (26.02.2004'te) mevcut olan edinilmiş malla*rın tasfiyede dikkate alınacağının gözetilmesi (MK. md. 235) buna göre katılma alacağı hesaplanması yoluna gidilmelidir. (MK. md. 236)

Dava konusu otomobilin de edinilmiş mallar yerine geçen değerlerden olup ol*madığı da araştırılmalıdır. (MK. md. 219/5)

İşin temyiz incelemesi sırasında bu yönün gözden kaçtığı ve yazılı şekilde boz*ma yapıldığı anlaşılmakla davalının karar düzeltme isteğinin kabulüne, dairemizin bozma kararının kaldırılmasına, hükmün açıklanan gerekçe ile bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 440 - 442 maddeleri uyarınca davalının karar düzeltme isteminin kabulüne, dairemizin 22.01.2007 tarihli 7011/111 sayılı bozma kararının kaldırılmasına, hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan gerekçe ile BOZULMASINA, davacının karar düzeltme isteğinin yukarıda I. bentte gösteri*len sebeple REDDİNE, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun değişik 442. mad*desi ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 52. maddesi hükmünce takdiren 160 YTL. para cezasının, harçlar kanunu uyarınca 27.00 YTL. ilam harcının karar düzeltme isteyen davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna oybirliği ile karar verildi.semiha aslan

Yazar: Boşanma Avukatı Semiha ASLAN

 

2 Çocuk Annesi, İstanbul Barosuna Kayıtlı, Avukatlık Mesleğine Aşık, Boşanma Alanında İhtisas Sahibi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bağ-Kur avukatlığından emekliye ayrıldıktan sonra kendi Avukatlık ofisimde serbest avukatlık yaparak mesleğimi aşkla icra etmeye devam ediyorum. Herkesin çalışırken zevk aldığı bir iş yapması, en iyi verimi sağlamasına neden olur  kanısındayım. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanlığı CMK, Uygulama Merkezi ve Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi eğitimlere katıldım. Özellikle boşanma, velayet ve edinilmiş mal paylaşımı davaları alanında ihtisas sahibiyim. Bana boşanma ile iligli danışmak için dilediğiniz zaman 0555 724 03 52 nolu hattımdan ulaşabilirsiniz.

 Bu bilgiler size yardımcı oldu mu?
Daha fazla yardım almak için şimdi bize ulaşın!

 ☏ 0555 724 03 52            ☏ 0216 606 0352